İnternet Sitesi Aydınlatma Metni

VERYMONEY YAZILIM VE REKLAMCILIK A.Ş. İNTERNET SİTESİ AYDINLATMA METNİ

Güncelleme: 21.12.2022

VERYMONEY YAZILIM VE REKLAMCILIK A.Ş. (Bundan sonra "Şirket" olarak anılacaktır) olarak; kişisel verilerinizin gizliliği ve güvenliği en önemli önceliklerimiz arasındadır. Bu kapsamda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (Bundan sonra "KVKK" olarak anılacaktır) 10. maddesinden doğan aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmek amacıyla tarafımızca işlenmekte olan kişisel verilerinizin kullanımı ve korunması hakkında sizleri bilgilendirmek isteriz.

Veri Sorumlusunun Kimliği:

İnternet Sitesi Aydınlatma Metni’nde belirtilmiş olan bilgiler ve işbu kişisel verilerin işlenmesinde Verymoney Yazılım ve Reklamcılık A.Ş. olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili sair mevzuat kapsamında, veri sorumlusu sıfatı ile işlediğimizi tarafınıza bildiriyoruz.

Veri Sorumlusu Verymoney Yazılım ve Reklamcılık A.Ş.
Veri Sorumlusunun Adresi Gaziantep OSB Teknoloji Geliştirme Bölgesi Teknopark, Kat 2, No 42
İletişim Kanalı destek@verymoney.com


Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği ve Hukuki Sebebi

6698 Sayılı Kişisel Verileri Korunması Kanunu’nun Veri Sorumlusuna yüklediği “aydınlatma yükümlülüğü” kapsamında hazırlanan işbu İnternet Sitesi Aydınlatma Metni, https://verymoney.com/ adresini ziyaret eden ve kullanan ilgili kişilerin kişisel verilerini konu edinmektedir. Bu kapsamda İnternet Sitesi Aydınlatma Metni’ne konu Veri Konusu Kişi Grubunu ziyaretçiler ve kullanıcılar oluşturmaktadır.

Kişi Türü Tanım
Ziyaretçiler Very Money Platformuna üye olmaksızın İnternet Sitesi içerisinde yer alan bilgilendirmeleri ve gelişmeleri takip eden kişiler “Ziyaretçi” olarak tanımlanmaktadır.
Kullanıcılar Very Money Platformunda yer alan Kullanıcı Sözleşmesi’ni kabul ederek Platforma üye olan ve Reklam Veren, Reklam Alan, Ajans sıfatıyla profil oluşturan kişiler “Kullanıcı” olarak tanımlanmaktadır.

Zorunlu olarak temin etmemiz gereken bilgiler yanında yıldız (“*”) işareti görebilirsiniz. İşbu bilgiler dışında her türlü bilgi, seçimlik olarak sunabileceğiniz bilgilerdir.


Kimlik, iletişim, müşteri işlem, işlem güvenliği, görsel ve işitsel kayıtlar, mesleki deneyim, pazarlama kategorilerindeki kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlar kapsamında, belirtilen hukuki sebeplere istinaden işlenmektedir.

İşleme Amacı Hukuki Sebep
Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi KVKK m.5 (1): Açık rıza
Ürün/ Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi KVKK m.5 (1): Açık rıza
Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi KVKK m.5 (2) (c): Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi KVKK m.5 (1): Açık rıza
Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi KVKK m.5 (1): Açık rıza
İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi KVKK m.5 (1): Açık rıza
Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi KVKK m.5 (2) (c): Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi KVKK m.5 (2) (ç): Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi KVKK m.5 (2) (ç): Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi KVKK m.5 (2) (ç): Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
Finans ve Muhasebe İşlemlerinin Yürütülmesi KVKK m.5 (2) (ç): Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi KVKK m.5 (1): Açık rıza
İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi KVKK m.5 (2) (ç): Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
Talep / Şikayetlerin Takibi KVKK m.5 (2) (e): Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.


Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği:

Kişisel verileriniz, aşağıda belirtilen amaçlar ile KVKK’nın 8 (2) (a) maddeleri uyarınca gerekmesi ve talep edilmesi halinde açık rızanız aranmaksızın aktarılacaktır:

 • Yasal yükümlülüklerin yerine getirebilmesi amacıyla, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılacaktır.
 • Şirket operasyonel faaliyetlerimizin yerine getirilmesi, ticari faaliyetlerimizin yürütülmesi amacıyla iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz, hissedarlarımız ile paylaşılacaktır.
 • Sözleşmesel yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla ilgili kişi, kurum, kuruluş ya da anlaşmalı firmalar ile.
 • Hukuki süreçlerin takip edilebilmesi amacıyla sır saklama yükümlülüğü çerçevesinde gerektiği kadar avukatlarımız ile.
 • Ürün ve hizmetlere dair ücretlerin tahsilatı kapsamında finans ve/veya muhasebe işlerinin yürütülmesi amacıyla noter, icra daireleri ve/veya mahkemeler ile paylaşılacaktır.
Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi:

Kişisel verileriniz, işbu İnternet Sitesi Aydınlatma Metni’nin (B) bendinde belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi amacıyla KVKK'nın 5. maddesinde belirtilen hukuki sebeplere dayalı olarak aşağıdaki yöntemlerle sözlü, yazılı, elektronik ortamda elde edilecektir:

 • E-posta iletişi gönderilmesi, telefon araması ile iletişime geçilmesi, internet sitesinin ziyaret edilmesi,
 • https://verymoney.com/ adresi içerisinde “Hemen Katıl” sekmesi altında bulunan kayıt formunun doldurularak tarafımıza bilgilerin iletilmesi,
 • Platform’a üye olan Kullanıcı tarafından bilgilerin sisteme girilmesi suretiyle kişisel verilerinizi toplamaktayız.
KVKK’nın 11. Maddesi Kapsamındaki Haklarınız

İlgili kişi olarak, 6698 Sayılı Kanun’un 11’inci maddesi kapsamında şu haklara sahipsiniz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

KVKK’nın 11. maddesi kapsamında, ilgili kişi olarak haklarınız bulunmaktadır ve bu haklarınız ile ilgili taleplerinizi İlgili Kişi Başvuru Formu’nda belirtilen bütün bilgileri doldurarak Gaziantep OSB Teknoloji Geliştirme Bölgesi Teknopark, Kat 2, No 42 adresine bizzat gelerek, noter aracılığıyla veya iadeli taahhütlü mektup ile yazılı olarak iletebilirsiniz. Ayrıca, güvenli elektronik imza, mobil imza veya tarafınızca daha önce Şirketimize bildirilen ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanarak destek@verymoney.com adresine elektronik posta göndererek de taleplerinizi iletebilirsiniz.

KVKK’nın 11. maddesinde belirtilen haklara ek olarak, kişisel verilerinizi işlenmesine dair açık rıza vermeniz halinde, söz konusu açık rızayı dilediğiniz zaman geri alma hakkınız bulunmaktadır.

Değişiklik ve Güncellemeler

İşbu İnternet Sitesi Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili sair mevzuat kapsamında hazırlanmıştır. İlgili yasal mevzuat ve/veya kişisel veri işleme amaç ve politikalarında meydana gelecek değişiklikler doğrultusunda bahse konu aydınlatma metninde gerekli değişiklikler yapılabilir.