"Reklam yaparak para kazanmaya başlamak için şimdi üye olun." ÜYE OL!

İnternet Sitesi Aydınlatma Metni

VERYMONEY YAZILIM VE REKLAMCILIK A.Ş. İNTERNET SİTESİ AYDINLATMA METNİ

Son Güncelleme: 21.12.2022 


VERYMONEY YAZILIM VE REKLAMCILIK A.Ş. (Bundan sonra "Şirket" olarak anılacaktır) olarak; kişisel verilerinizin gizliliği ve güvenliği en önemli önceliklerimiz arasındadır. Bu kapsamda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (Bundan sonra "KVKK" olarak anılacaktır) 10. maddesinden doğan aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmek amacıyla tarafımızca işlenmekte olan kişisel verilerinizin kullanımı ve korunması hakkında sizleri bilgilendirmek isteriz.  


 1. Veri Sorumlusunun Kimliği: 

İnternet Sitesi Aydınlatma Metni’nde belirtilmiş olan bilgiler ve işbu kişisel verilerin işlenmesinde Verymoney Yazılım ve Reklamcılık A.Ş.  olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili sair mevzuat kapsamında, veri sorumlusu sıfatı ile işlediğimizi tarafınıza bildiriyoruz. 


Veri Sorumlusu 

Verymoney Yazılım ve Reklamcılık A.Ş. 

Veri Sorumlusunun Adresi 

Gaziantep OSB Teknoloji Geliştirme Bölgesi Teknopark, Kat 2, No 42

İletişim Kanalı 

 destek@verymoney.com

 

 1. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği ve Hukuki Sebebi

6698 Sayılı Kişisel Verileri Korunması Kanunu’nun Veri Sorumlusuna yüklediği “aydınlatma yükümlülüğü” kapsamında hazırlanan işbu İnternet Sitesi Aydınlatma Metni, https://verymoney.com/ adresini ziyaret eden ve kullanan ilgili kişilerin kişisel verilerini konu edinmektedir. Bu kapsamda İnternet Sitesi Aydınlatma Metni’ne konu Veri Konusu Kişi Grubunu ziyaretçiler ve kullanıcılar oluşturmaktadır.

Ziyaretçiler

Very Money Platformuna üye olmaksızın İnternet Sitesi içerisinde yer alan bilgilendirmeleri ve gelişmeleri takip eden kişiler “Ziyaretçi” olarak tanımlanmaktadır.

Kullanıcılar

Very Money Platformunda yer alan Kullanıcı Sözleşmesi’ni kabul ederek Platforma üye olan ve Reklam Veren, Reklam Alan, Ajans sıfatıyla profil oluşturan kişiler “Kullanıcı” olarak tanımlanmaktadır.

Zorunlu olarak temin etmemiz gereken bilgiler yanında yıldız (“*”) işareti görebilirsiniz. İşbu bilgiler dışında her türlü bilgi, seçimlik olarak sunabileceğiniz bilgilerdir.  


Kimlik, iletişim, müşteri işlem, işlem güvenliği, görsel ve işitsel kayıtlar, mesleki deneyim, pazarlama kategorilerindeki kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlar kapsamında, belirtilen hukuki sebeplere istinaden işlenmektedir.

İşleme Amacı 

Hukuki Sebep 

 • Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi 

 • Ürün/ Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi

KVKK m.5 (1): Açık rıza 

 • Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi 

 • Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi 

 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi 

 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi 

 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi 

KVKK m.5 (2) (c) : Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması. 

 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi 

 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi 

 • Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi 

 • Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi 

 • Finans ve Muhasebe İşlemlerinin Yürütülmesi 

KVKK m.5 (2) (ç) : Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması. 

 • Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi 

 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi 

 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi 

 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi 

 • Talep / Şikayetlerin Takibi 

KVKK m.5 (2) (e) : Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması. 

 

 1. Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği:  

Kişisel verileriniz, aşağıda belirtilen amaçlar ile KVKK’nın 8 (2) (a) maddeleri uyarınca gerekmesi ve talep edilmesi halinde açık rızanız aranmaksızın aktarılacaktır:   


 1. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi:  

Kişisel verileriniz, işbu İnternet Sitesi Aydınlatma Metni’nin (B) bendinde belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi amacıyla KVKK'nın 5. maddesinde belirtilen hukuki sebeplere dayalı olarak aşağıdaki yöntemlerle sözlü, yazılı, elektronik ortamda elde edilecektir: 


 1. KVKK’nın 11. Maddesi Kapsamındaki Haklarınız 

İlgili kişi olarak, 6698 Sayılı Kanun’un 11’inci maddesi kapsamında  

KVKK’nın 11. maddesi kapsamında, ilgili kişi olarak haklarınız bulunmakta olup bu haklarınız ile ilgili taleplerinizi İlgili Kişi Başvuru Formu’nda belirtilen bütün bilgileri doldurmak suretiyle KVKK’nın 11. maddesi ile 13. maddesinin 1. fıkrası ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince, 

veya gelecekte Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemlerle iletebilirsiniz.  


KVKK’nın 11. maddesinde belirtilen haklara ek olarak, kişisel verilerinizi işlenmesine dair açık rıza vermeniz halinde, söz konusu açık rızayı dilediğiniz zaman geri alma hakkınız bulunmaktadır. 


 1. Değişiklik ve Güncellemeler 

İşbu İnternet Sitesi Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili sair mevzuat kapsamında hazırlanmıştır. İlgili yasal mevzuat ve/veya kişisel veri işleme amaç ve politikalarında meydana gelecek değişiklikler doğrultusunda bahse konu aydınlatma metninde gerekli değişiklikler yapılabilir.  

 

 


Dijital Değişimi Birlikte
Başlatalım!

Herkesin kazandığı bir
dijital dünya için Verymoney
Mobil Uygulamasını indirin.